Algemene voorwaarden

  1. Toepassing

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant.  De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

  1. Offertes

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig.  Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.  In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. 

  1. Betaling

De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst.  Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.
Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer.
Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst  bij aangetekend schrijven worden betwist.

  1. Uitvoering

De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.  Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschorst  of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd.  De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

  1. Sancties bij niet uitvoeren van de overeenkomst

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer.  De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.  Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden.  Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren.  In dat geval is de vergoeding verschuldigd van 10% op de nog uit te voeren werken.

Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 10%.  Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro.

  1. Waarborg en aansprakelijkheid

–        klachten, de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.  Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.

–        worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed of het werk, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

–        voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachten artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering.

–        voor de overigen verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd.  Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering.

  1. Bevoegdheidstoewijzing
  • In geval van betwisting en/of in geval van aanwijzing van een deskundige zullen alleen de rechtbanken van het gebied en de zetel van onze onderneming bevoegd zijn.